Friday, March 27, 2009

Trip recap in Chinese

我去南部。
Wǒ qù nánbù.
I went south.

旅行持续了三个小时。
Lǚxíng chíxùle sāngè xiǎoshí.
The trip lasted three hours.

它是乐趣。
Tā shì lèqù.
It was fun.

No comments: